/assets/img/slider/_default.jpg

Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG NAJMU MOTOCYKLI W WYPOŻYCZALNI „MOTOCYKLICZNI”
/OGÓLNE WARUNKI UMÓW NAJMU MOTOCYKLI/

 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU I WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług najmu motocykli w Wypożyczalni „MOTOCYKLICZNI” prowadzonej w salonie zlokalizowanym pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska1 oraz na stronie internetowej www.wypozyczalniamoto.pl.
 2. Regulamin obowiązuje w odniesieniu do wszystkich umów najmu motocykli zawieranych przez Wynajmującego z Klientami, stanowiąc ich integralną część. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Wynajmującego w zakresie działalności Wypożyczalni „MOTOCYKLICZNI”, w tym rozpoczęcie korzystania z elektronicznego systemu rezerwacyjnego motocykli udostępnionego na stronie internetowej www.wypozyczalniamoto.pl, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 3. Pod pojęciem Wynajmującego rozumie się podmiot prowadzący Wypożyczalnię „MOTOCYKLICZNI” tj. firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI Krzysztof Skorupka, 43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 1, NIP 638-112-83-77.
 4. Pod pojęciem Klienta rozumie się osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Wynajmującym umowę o świadczenie usług najmu motocykla na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby (fizycznej lub prawnej).

II. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZALNI, ZAWARCIE UMOWY NAJMU, PRZEDMIOT UMOWY NAJMU

 1. W zakresie działalności Wypożyczalni „MOTOCYKLICZNI” Wynajmujący świadczy usługi wyłącznie odpłatnego najmu motocykli (przedmiot umowy najmu) w celu wykorzystania ich wyłącznie w celach rekreacyjnych.
 2. Wynajmujący nie oferuje i nie świadczy, ani w ramach umowy najmu motocykla ani na podstawie innej umowy, usług turystycznych; Klient samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje motocykl na własną odpowiedzialność.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność zarówno za wybór Wynajmującego jako podmiotu świadczącego usługi najmu motocykli na warunkach określonych niniejszym Regulaminem jak i wybór konkretnego pojazdu jako przedmiotu najmu.
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług najmu motocykla dochodzi poprzez złożenie przez Klienta zamówienia na dokonanie rezerwacji konkretnie oznaczonego motocykla w celu jego wynajmu w konkretnie oznaczonym terminie, pod warunkiem opłacenia zamówienia zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. W zakresie usługi najmu motocykla oraz w ramach opłaconej ceny najmu Klientowi przysługuje:
  - korzystanie z wybranego przez Klienta motocykla w określonym terminie,
  - korzystanie z wyposażenia dodatkowego gwarantowanego przez Wynajmującego,
  - korzystanie z wykupionego przez Wynajmującego ubezpieczenia oc oraz assistance.
 6. W zakresie usługi najmu oraz w ramach ceny najmu Wynajmujący nie zapewnia paliwa niezbędnego do korzystania z motocykla ani nie pokrywa innych kosztów eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z motocykla oraz obowiązkiem utrzymania go w należytym stanie technicznym.

III. CENNIK, PŁATNOŚCI, DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY USŁUG

 1. Podstawą naliczania opłat za usługi jest cennik usług publikowany na stronie internetowej Wypożyczalni www.wypozyczalniamoto.pl oraz udostępniany w biurze Wypożyczalni „MOTOCYKLICZNI”, przy czym Wynajmujący zastrzega, że warunki najmu oraz ceny określone w cenniku mogą ulegać zmianie na potrzeby ofert promocyjnych prezentowanych na stronie internetowej Wypożyczalni oraz w ulotkach reklamowych, ofert specjalnych a także indywidualnych uzgodnień oraz, że w zależności od miejsca prezentacji, ceny za ten sam zakres usługi mogą być różne. Klient płaci za usługę cenę aktualną a zarazem dostępną w czasie i miejscu składania zamówienia (dokonywania rezerwacji).
 2. Całą cenę najmu, stanowiącą iloczyn ceny najmu rezerwowanego motocykla za jeden dzień oraz ilości rezerwowanych dni najmu, Klient opłaca przy składaniu zamówienia (dokonywaniu rezerwacji). Należność za przedłużony okres najmu oraz inne odpłatne usługi związane z najmem objęte cennikiem, z których Klient skorzystał, Klient reguluje najpóźniej w ostatnim dniu najmu, przed zwrotem motocykla Wynajmującemu.
 3. Płatności dokonywane przy składaniu zamówienia za pomocą elektronicznego systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Wypożyczalni realizowane są w formie tzw. szybkich płatności elektronicznych za pośrednictwem operatora płatności, z którego usług korzysta Wynajmujący.
 4. Płatności w biurze Wypożyczalni dokonuje się wyłącznie w formie gotówkowej.
 5. Możliwe jest także zrealizowanie płatności drogą tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez ING Bank Śląski nr 67 1050 1315 1000 0090 9399 5422, jednakże w takim przypadku kwota należności musi każdorazowo zostać zaksięgowana na rachunku bankowym przed upływem wymaganego terminu.
 6. Za opłacone usługi Wynajmujący wystawia dokument sprzedaży, którym może być - zgodnie z wyborem Klienta - paragon fiskalny lub faktura VAT. O chęci otrzymania przy zwrocie motocykla faktury VAT Klient powinien poinformować Wypożyczalnię najpóźniej przy odbiorze motocykla. W razie braku takiej informacji na moment zwrotu motocykla sprzedaż co do zasady zostanie udokumentowana wyłącznie paragonem, przy czym, na żądanie Klienta zgłoszone w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wynajmujący wystawi fakturę i prześle ją Klientowi na adres stałego zamieszkania podany w zamówieniu.

IV. REZERWOWANIE I ANULOWANIE REZERWACJI MOTOCYKLA

 1. Rezerwacji motocykla w Wypożyczalni można dokonać poprzez:
  1. złożenie zamówienia za pomocą elektronicznego systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni www.wypozyczalniamoto.pl, a następnie opłacenie zamówienia wymaganą kwotą w terminie 3 dni od otrzymania na podany przez Klienta adres e-mail informacji zwrotnej potwierdzającej dostępność wybranego motocykla w wybranym terminie (decyduje data otrzymania od operatora płatności informacji o wpływie środków na rachunek operatora);
  2. złożenie zamówienia rezerwacyjnego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej: biuro@wypozyczalniamoto.pl, a następnie opłacenie zamówienia wymaganą kwotą w terminie 3 dni od otrzymania na podany przez Klienta adres e-mail informacji zwrotnej potwierdzającej dostępność wybranego motocykla w wybranym terminie (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego);
  3. złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu biura Wypożyczalni +48 694 996 994, a następnie opłacenie zamówienia wymaganą kwotą w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego);
  4. złożenie i jednoczesne opłacenie zamówienia w formie gotówkowej osobiście w biurze Wypożyczalni pod adresem: Pszczyna, ul. Wodzisławska 1.
 2. Rezerwacji dokonuje zawsze osoba fizyczna, działająca we własnym imieniu lub reprezentująca firmę. Osoba ta zawiera z Wynajmującym umowę najmu i jako najemca zobowiązana jest w szczególności do: zapłaty ceny najmu oraz wszelkich opłat i dodatkowych kosztów związanych z najmem (jeśli wystąpią), stawienia się w Wypożyczalni w celu potwierdzenia na piśmie warunków zawartej umowy najmu, wpłaty kaucji, odbioru motocykla, zwrotu motocykla, odbioru kaucji, oraz ewentualnie pisemnego upoważnienia innej osoby, która będzie korzystała z motocykla w okresie najmu.
 3. Rezerwacja dokonana za pomocą systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Wypożyczalni zostanie anulowana, jeżeli w wymaganym terminie Wynajmujący nie otrzyma od operatora płatności informacji o wpływie środków na rachunek operatora. Rezerwacja dokonana drogą mailową lub telefoniczną zostanie anulowane w przypadku, gdy środki nie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Wynajmującego w wymaganym terminie. Wpłata dokonana po upływie wymaganego terminu spowoduje ponowne dokonanie rezerwacji na warunkach określonych w zamówieniu, jednakże wyłącznie pod warunkiem dostępności wybranego przez Klienta motocykla w całym okresie planowanej rezerwacji.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną bezpośrednio przed datą planowanego przyjazdu, w czasie zbyt krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z opłaceniem zamówienia oraz potwierdzeniem wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego, wymagane jest potwierdzenie przez Klienta opłacenia zamówienia poprzez przesłanie bankowego potwierdzenia wykonania przelewu na adres skrzynki elektronicznej biuro@wypozyczalniamoto.pl albo – za zgodą Wynajmującego - opłacenie zamówienia w formie gotówkowej bezpośrednio przez odbiorem motocykla w Wypożyczalni.
 5. W przypadku rezygnacji z najmu zarezerwowanego motocykla Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację z najmu (anulowanie rezerwacji) w wysokości: 
  1. stanowiącej równowartość 50% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu motocykla – jeżeli rezygnacja z najmu motocykla nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej biuro@wypozyczalniamoto.pl na mniej niż 31 dni oraz więcej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu motocykla;
  2. stanowiącej równowartość 75% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu motocykla – jeżeli rezygnacja z najmu motocykla nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej biuro@wypozyczalniamoto.pl na mniej niż 15 dni oraz więcej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu motocykla;
  3. stanowiącej równowartość 100% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu motocykla – jeżeli rezygnacja z najmu motocykla nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej biuro@wypozyczalniamoto.pl na mniej niż 8 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu motocykla;
  4. stanowiącej równowartość 100% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu motocykla – jeżeli rezygnacja z najmu (równoznaczna z automatycznym anulowaniem rezerwacji) nastąpi poprzez nie stawienie się w wypożyczalni do godziny 17:00 w dniu planowanego rozpoczęcia najmu motocykla.
 6. W przypadku gdy rezygnacja z najmu motocykla nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej biuro@wypozyczalniamoto.pl na 31 lub więcej dni przed planowanym rozpoczęciem najmu motocykla, Klient nie zostanie obciążony opłatą za rezygnację z najmu (anulowanie rezerwacji), a wpłacona przy dokonywaniu rezerwacji kwota zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości lub w wysokości pomniejszonej o koszty manipulacyjne (maksymalnie do 3% wartości transakcji) związane z rozliczeniem transakcji dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności, w przypadku gdy zamówienie zostało złożone za pomocą elektronicznego systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Wypożyczalni.
 7. Opłata za rezygnację z najmu motocykla (anulowanie rezerwacji) i/lub koszty manipulacyjne zostaną potrącone z kwoty wpłaconej przy dokonywaniu rezerwacji. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy zapłaconą przez Klienta przy rezerwowaniu motocykla kwotą a należną Wynajmującemu opłatą za rezygnację z najmu zarezerwowanego motocykla i/lub kwotą kosztów manipulacyjnych, zostanie ona zwrócona Klientowi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z których dokonano opłacenia rezerwacji, w terminie 7 dni od anulowania rezerwacji.
 8. Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, przy czym dla dochowania formy pisemnej dopuszcza się przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Wypożyczalni: biuro@wypozyczalniamoto.pl.

V. OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZWROTEM MOTOCYKLA

 1. Obowiązkami Klienta warunkującymi wydanie motocykla są:
  1. terminowe stawienie się Klienta w Wypożyczalni, tj. w dniu planowanego rozpoczęcia najmu: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - w godzinach od 9:00 do 17:00, w soboty - w godzinach od 9:00 do 14:00;
  2. okazanie przez Klienta pracownikowi Wypożyczalni dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu zweryfikowania tożsamości Klienta oraz spisania danych do umowy;
  3. podanie przez Klienta danych (numer telefonu, adres e-mail) do bezpośredniego kontaktu z Klientem oraz upoważnienia i podania danych  osoby, która będzie faktycznie użytkować (prowadzić) motocykl;
  4. podanie przez Klienta danych do faktury, jeśli ma być wystawiona;
  5. okazanie przez Klienta dokumentu (prawa jazdy) potwierdzającego posiadanie przez osobę, która będzie użytkować (prowadzić) motocykl uprawnień kategorii A do kierowania pojazdami oraz wieku minimum 24 lat w celu zweryfikowania uprawnień i wieku Kierowcy oraz spisania danych do umowy;
  6. wpłata kaucji w formie gotówkowej w wysokości określonej Cennikiem, na pokrycie roszczeń Wynajmującego, w tym kosztów likwidacji szkód w przedmiocie najmu powstałych w okresie najmu, niezależnie od ich przyczyny, a także na pokrycie dodatkowych kosztów w sytuacjach określonych Regulaminem i/lub Cennikiem; nie wpłacenie przez Klienta kaucji uznawane jest za rezygnację Klienta z najmu oraz skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji, nie wydaniem motocykla oraz naliczeniem i pobraniem przez Wynajmującego od Klienta opłaty za rezygnację z najmu (anulowanie rezerwacji) w wysokości stanowiącej 100% kwoty uiszczonej przez Klienta tytułem opłacenia zamówienia;
  7. dokonanie oględzin – oceny stanu technicznego i wizualnego motocykla oraz odbycie instruktażu w zakresie prawidłowego używania, utrzymania i prawidłowej eksploatacji motocykla oraz zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących stanu technicznego i wizualnego motocykla;
  8. pisemne potwierdzenie warunków zawartej umowy oraz wydania Klientowi motocykla (wraz z dowodem rejestracyjnym, potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia, kluczykiem oraz elementami wyposażenia dodatkowego) w należytym stanie technicznym, poprzez złożenie podpisu na stosownym dokumencie.
 2. Wynajmujący może odmówić wydania motocykla i korzystania z niego osobie, która podczas wcześniejszego najmu naruszyła Regulamin, wyrządziła szkodę w mieniu Wynajmującego (w tym w szczególności szkodę w motocyklu) lub innych osób, albo szkodę na innej osobie, bądź też w inny sposób działała na niekorzyść Wynajmującego.
 3. Obowiązkiem Klienta jest zwrot motocykla (wraz z dowodem rejestracyjnym, potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia, kluczykiem oraz wyposażeniem dodatkowym) w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie do celów zgodnych z umową, do Wypożyczalni „Motocykliczni” w Pszczynie, w godzinach pracy Wypożyczalni, najpóźniej do godziny 17:00 ostatniego dnia najmu. Przekroczenie terminu spowoduje obciążenie Klienta dodatkową opłatą za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwrotu motocykla w wysokości określonej Cennikiem.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas zwrotu motocykla: uszkodzenia motocykla, nadmiernego zużycia motocykla w stosunku do dopuszczalnego sposobu i czasu użytkowania, wymiany podzespołów lub części motocykla, czy też dokonywania innych zmian/wymian niezgodnych z instrukcją fabryczną motocykla, odbiór motocykla nastąpi w obecności mechanika serwisu "Motocykliczni", który oszacuje wartość strat / szkód. Kwota odpowiadającą wartości oszacowanych strat/szkód zostanie potrącona z kaucji wpłaconej przez Klienta. Jeżeli wartość strat/szkód przekroczy kwotę wpłaconej kaucji, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia różnicy

VI. DOBA NAJMU, PRZEDŁUŻENIE I SKRÓCENIE NAJMU

 1. Motocykle w Wypożyczalni wynajmowane są na doby, przy czym pierwsza doba najmu rozpoczyna się o godzinie 9:00 a ostatnia doba najmu trwa do godz. 17:00 jeśli przypada na dni od poniedziałku do piątku oraz do godz. 14:00 jeśli przypada na sobotę.
 2. Pierwsza i ostatnia doba najmu nie może przypadać na niedzielę lub na dzień ustawowo wolny od pracy.
 3. Klientowi przysługuje najem motocykla w okresie sprecyzowanym w potwierdzonym przez Wynajmującego zamówieniu. Jeśli Klient nie określił czasu najmu w momencie rezerwowania motocykla, przyjmuje się, że motocykl został wynajęty na jedną dobę.
 4. Jeśli Klient chciałby przedłużyć najem motocykla, powinien zgłosić życzenie przedłużenia najmu personelowi Wypożyczalni najpóźniej do godz. 12:00 dnia, w którym upływa pierwotnie określony termin najmu, przy czym Wynajmujący zastrzega, iż życzenie Klienta zostanie spełnione wyłącznie pod warunkiem dostępności użytkowanego przez Klienta motocykla.
 5. Jeśli Klient zamierza skrócić najem motocykla, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować personel Wypożyczalni oraz ustalić nowy termin zwrotu motocykla do Wypożyczalni. W związku ze skróceniem okresu najmu Klientowi nie przysługuje zwrot opłat poniesionych na niewykorzystany okres rezerwacji motocykla.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości szkody, za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub nadmierne zużycie motocykla, kluczyka, wyposażenia dodatkowego oraz dowodu rejestracyjnego motocykla, powstałe w okresie najmu motocykla, niezależnie od okoliczności i stopnia winy Klienta.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem motocykla w okresie najmu.
 3. Klient odpowiada za wykroczenia drogowe spowodowane przy użyciu motocykla będącego przedmiotem najmu oraz pokrywa koszty kar i mandatów, w tym również wystawionych na przykład na podstawie odczytów z fotoradarów, doręczonych Wynajmującemu jako właścicielowi motocykla.
 4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za utracone przez Wynajmującego korzyści a także zasądzone wobec Wynajmującego kwoty odszkodowań, kosztów procesowych i zastępstwa procesowego – w przypadku spowodowanego przez Klienta braku możliwości wykonania umów najmu motocykla względem innych osób, które dokonały rezerwacji motocykla użytkowanego przez Klienta.

VIII. UBEZPIECZENIE MOTOCYKLA

 1. Pojazd będący przedmiotem najmu objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu oraz ubezpieczeniem ASSISTANCE, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących każdorazowo integralną część umowy z Klientem.
 2. Klient może ubezpieczyć motocykl w zakresie Auto Casco (AC) na swój koszt. Wybór zakładu ubezpieczeń i związane z tym ryzyko leży po stronie Klienta.
 3. W przypadku wykupienia przez Klienta ubezpieczenia AC, uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu ubezpieczenia jest Wynajmujący. W sytuacji, gdy kwota świadczenia z tytułu ubezpieczenia nie pokryje całej szkody, Klient niezwłocznie dopłaca różnicę.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie trwania umowy, które nie zostały pokryte przez zakład ubezpieczeń.

IX. ZASADY I KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI POJAZDU

 1. W okresie najmu wszelkie koszty związane z utrzymaniem pojazdu w należytym stanie technicznym oraz wizualnym a także koszty eksploatacji pojazdu ponosi Klient we własnym zakresie.
 2. W szczególności Klient ponosi koszty paliwa niezbędnego do użytkowania motocykla stanowiącego przedmiot najmu. Pojazd zostaje przekazany Klientowi z pełnym bakiem i z pełnym bakiem musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Klienta kosztami paliwa, zgodnie z Cennikiem.
 3. Klient zobowiązuje się eksploatować pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób niepowodujący pogorszenia stanu technicznego oraz wizualnego ani obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.
 4. Klient ponosi koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu również w czasie ewentualnych przerw w eksploatacji pojazdu, spowodowanych awarią lub uszkodzeniem motocykla.
 5. Ewentualne problemy techniczne z używaniem motocykla lub też przerwy w eksploatacji pojazdu nie stanowią podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta względem Wynajmującego, w szczególności nie stanowią podstawy do przedłużenia okresu najmu.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonywania na bieżąco kontroli stanu technicznego pojazdu i upewniania się, że spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
 7. W przypadku spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia motocykla, jak również w przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub wystąpienia jakiejkolwiek usterki czy nieprawidłowości w działaniu motocykla, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika Wypożyczalni dzwoniąc na numer telefonu 694 996 994.
 8. W przypadku awarii lub uszkodzenia motocykla wykluczających możliwość jego czasowej lub całkowitej dalszej eksploatacji obowiązkiem Klienta jest dostarczenie motocykla do fachowego warsztatu naprawczego (np. z wykorzystaniem ubezpieczenia Assistance; w pierwszej kolejności do serwisu "Motocykliczni" pod adresem Wypożyczalni) oraz zlecenie i poniesienie kosztu fachowej naprawy motocykla.

X. DOPUSZCZALNY ZAKRES TERYTORIALNY UŻYWANIA MOTOCYKLA

 1. Motocykla stanowiący przedmiot najmu może być używany przez Klienta wyłącznie na terytorium państw Unii Europejskiej.
 2. Wynajmujący nie wyraża zgody na wyjazd motocyklem poza obszar Unii Europejskiej.

XI. OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O ZDARZENIACH

 1. Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego oraz właściwe organy i/lub służby o wypadku, pożarze, kradzieży lub innych tego typu zdarzeniach dotyczących motocykla będącego przedmiotem najmu.
 2. Klient zobowiązany jest w miarę możliwości do uzyskania oraz przekazania Wynajmującemu pisemnego potwierdzenia zgłoszenia kradzieży, kopii protokołu interwencji odpowiednich organów lub służb itp.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Potwierdzenie warunków zawartej umowy najmu motocykla następuje w formie pisemnej najpóźniej przed wydaniem motocykla Klientowi i zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 2. Podpisując potwierdzenie zawarcia umowy najmu Klient oświadcza, że rozumie treść  umowy najmu zawartej z Wynajmującym, oraz że zapoznał się ze stanowiącymi jej integralną część dokumentami: Regulaminem świadczenia usług najmu motocykli w Wypożyczalni „Motocykliczni”, Cennikiem oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance i nie wnosi zastrzeżeń do ich treści.
 3. Jeśli w wyniku indywidualnych ustaleń z Klientem Wynajmujący wyraził zgodę na zmianę niektórych ustaleń warunków najmu, zmiany te muszą zostać potwierdzone na piśmie, pod rygorem nieważności.
 4. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług najmu motocykli w wypożyczalni „Motocykliczni” oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego w zakresie w jakim jest to niezbędne do zwarcia i realizacji umowy najmu motocykla oraz realizacji przez Wynajmującego obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż dane zostały podane przez niego dobrowolnie, oraz że został on poinformowany o prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawiania.
 5. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług najmu motocykli w wypożyczalni „Motocykliczni” oznacza wyrażenie zgody przez klienta na udostępnienie (powierzenie przetwarzania) jego danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z Wynajmującym w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy najmu oraz realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. księgowo-podatkowych).
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z umowy najmu nie rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 7. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron wyrażonym w formie pisemnej.
 8. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.